Xin Chào!Vietnam 越語學習誌 2023年4月號No.094

優惠活動

{{purchaseEbooks.contentName}}<看更多>

${{purchaseEbooks.salePrice}}

購買本書另包含

{{purchaseEbooks.contentDesc}}

內容介紹

Xin Chào!Vietnam 越語學習誌 2023年4月號No.094


013:總編輯的話

014-024:越語簡報實戰應用
第三回:會議過程中
文法1:Thậm chí
文法2:Tuy nhiên

025-034:從生活到職場都可以用的商務泰語會話
第一回:危機管理-事件3-電腦當機
文法1:Khi muốn nêu ra ví dụ trong câu, bạn có thể dùng các từ sau
文法2:Động từ “Để”

035-045:越語面試即戰力
第三回:基本問題及回答
文法1:Để...
文法2:Đặc biệt là...

046-058:聽Podcast學越南語
第三回:小說: 給我一張回到我童年的票第一章: 總之,一天過去了
文法1:Chủ ngữ+ cũng vậy/ cũng thế
文法2:Tóm lại , .....Nói tóm lại , .....

059-066:高效Email寫作班
第三回:邀請
文法1:Đại diện cho ..
文法2:Sẽ

067-078:從電影台詞培養越南語會話
第二回:《稻草媽媽》
文法1:Từ địa phương của miền Nam Việt Nam
文法2:Tính từ/Động từ+ lắm

079-087:一次就會的越南語歌曲教唱
第三回:歌曲:二十二
文法1:Lúc ...Khi ..
文法2:A + là + B

088:學越語超入門-EZ越南語教程
第八回:越南語初級教材A1-第八課
文法1:三個必學的接續詞
文法2:人稱表示代名詞Mình我(自己)
文法3:sở thích興趣
文法4:喜歡&討厭
文法5:Đã...bao giờ chưa? 曾做過~嗎?

所有期數

更多

推薦書籍